วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เสนอรูปเพื่อน

http://widget-be.slide.com/widgets/slideticker.swf" height="320" width="426" style="width:426px;height:320px">http://widget-be.slide.com/widgets/slideticker.swf" />

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การเรียนเทคโนโลยี

................เทคโนโลยีการศึกษาคือ การนำสื่อตัวนำ คลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็นต่อ
การแพร่เสียง ภาพ และการสื่อในรูปแบบอื่นๆเพื่อใช้ประโยนช์ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และรบบการศึกษาตามอัธยาศัย
...............เทคโนโลยีการศึกษานั้น พัฒนามาจากการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

การสอนใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องของการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีการเรียนรู้